Privacybeleid

Deze privacy policy is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die Isolteam NV verzamelt via haar website, www.isolteam.be, om u uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Deze privacy policy kan daarom, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie van o.m. wettelijke evoluties. We vragen u daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen zijn van toepassing van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 1 juni 2018.

1. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de activiteiten van Isolteam NV, waaronder de website.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Isolteam NV (“Isolteam” of “wij”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Isolteam bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Isolteam NV is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Makeveldstraat 5A, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0840.835.293.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op twee manieren:

3.1 Door u bezorgde informatie

Wij ontvangen uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u ons wenst te contacteren via het contactformulier op de website, als u intekent op onze nieuwsbrief of als u een offerte aanvraagt op onze website.

In dit geval ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en een omschrijving van uw project.

3.2 Automatisch verkregen informatie

Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw IP-adres, de webpagina’s die u bekijkt, hoe lang u op onze website blijft enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van de cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met u informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

4. Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Isolteam verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die in punt 5 van de privacy policy verder worden toegelicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens evenwel niet zonder een rechtsgrond:

De rechtsgrond kan toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bv. voor het zenden van onze nieuwsbrief) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op een positieve actie of gedraging van u (bv. het invullen van uw contactgegevens bij het plaatsen van een bestelling).

Het kan ook zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Isolteam of om een wettelijke verplichting na te komen. Daarnaast kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Isolteam. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

5. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

5.1 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Wanneer u intekent op onze nieuwsbrief via onze website, wanneer u een bestelling plaatst op onze website of wanneer u documentatie wenst te ontvangen over onze activiteiten, houden wij u graag op de hoogte van informatie over onze producten en diensten. Wenst u deze informatie niet meer te ontvangen? Geen probleem. In elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven, maar u kan eveneens op elk moment contact opnemen met ons (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

5.2 U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst, verwerken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

5.3 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Op basis van uw toestemming of op basis van het uitvoeren van een overeenkomst, informeren wij u over de wijzigingen van onze diensten en producten.

5.4 Om onze producten te kunnen leveren

Op basis van uw aankoop van onze producten, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze producten aan u te kunnen leveren naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst.

5.5 Om gepersonaliseerde informatie, promoties, producten en diensten te kunnen bieden

Als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw aankoopgedrag een profiel van u op waarbij we rekening houden met uw voorkeuren en interesses, bv. de producten die u koopt en de segmenten die u zouden kunnen interesseren. Dit heeft tot gevolg dat wij u, naast andere algemene informatie en promoties, informatie en promoties kunnen sturen over producten en diensten die bij uw profiel passen of producten en diensten waarvan wij vermoeden dat ze u zullen interesseren. In elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven, maar u kan ons ook op elk moment contacteren hiervoor (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

5.6 Om onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten aan te passen

Op basis van het gerechtvaardigd belang van Isolteam, analyseren de communicatiepartners van Isolteam uw gedrag op de website door middel van cookies om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten aan te passen. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.

6. Met wie delen wij uw gegevens?

Isolteam is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt, doet dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en kiest de partijen zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • Bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals de communicatiepartners van Isolteam.
 • IT dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • Dienstverleners waarop wij mogelijks beroep doen voor de levering van onze materialen.
 • Advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Isolteam uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Isolteam in rechte te verdedigen.
 • Overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • Mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

7. Verwerkt isolteam uw gegevens buiten de europese economische ruimte (EER)?

Isolteam ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet buiten de EER wordt verwerkt. Wanneer dat toch zou gebeuren, zorgt Isolteam ervoor dat de dienstverlener een contract met Isolteam sluit (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) of dat er andere passende waarborgen zijn.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Isolteam neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verder ziet Isolteam erop toe dat dienstverleners namens Isolteam persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Isolteam zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen bedraagt onze bewaartermijn 10 jaar.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

De onderstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vindt u de contactgegevens van Isolteam in punt 12 van deze privacy policy. Om veiligheidsredenen en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om, indien mogelijk, in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart te maken. Isolteam zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 • Recht op inzage: U heeft vooreerst een recht op inzage over uw gegevens. Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.
 • Recht op verbetering: Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.
 • Recht op verwijdering: U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen. U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Isolteam niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking: Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens tijdelijk enkel mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde gevallen kan u ons vragen om uw gegevens aan uzelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (als dit technisch mogelijk is) over te dragen. U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Isolteam niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van Isolteam. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen kunnen wij de verwerking stopzetten. Isolteam kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. U heeft verder steeds het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing (bv. de nieuwsbrief) kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.
 • Profilering: Isolteam zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Om die reden laten wij u bij het invullen van het contactformulier de vrijheid of u al dan niet geïndividualiseerde informatie wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal Isolteam ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is, dat u recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken of besluiten aan te vechten. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG.
 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.
 • Recht om klacht in te dienen: Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

11. Wat met linken naar andere websites?

De website van Isolteam kan links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Isolteam is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze privacy policy op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de Isolteam website deelt via sociale media zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. Isolteam is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens. Deze privacy policy is eveneens niet van toepassing.

12. Hoe kan u ons contacteren

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

 • Via e-mail naar info@isolteam.be
 • Per post naar: Isolteam NV, Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark