Algemene voorwaarden van Isolteam NV

Versie 10/2017

Art. 1.  Toepassing – Uitsluiting voorwaarden klant

Elke overeenkomst met de NV Isolteam (hierna ‘de firma’) komt tot stand onder de onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging van de firma m.b.t de betreffende goederen en/of werken. Deze bijzondere voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna ‘de klant’) worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ondertekening namens de firma van een contract of enig ander document houdt geen aanvaarding in van bedingen die strijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de firma. 

Art. 2.  Prijzen

2.1. Offertes en bestekken van de firma vervallen 30 dagen na de offertedatum.

2.2. De prijs voor aannemingswerken wordt bepaald op basis van effectief gebruikte hoeveelheden (code GH), dit is inclusief reststukken en verlies, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen.

2.3. Ook indien bindende eenheidsprijzen of zelfs een forfaitaire prijs werden bedongen, is meerprijs verschuldigd:

  • voor meerwerken ingevolge moeilijkheden of hindernissen bij uitvoering die niet aan de firma te wijten zijn; 
  • als voor de vlotte uitvoering van de werken een hoogtewerker, stellingen of ander extra materieel vereist is en dit niet uitdrukkelijk door de klant werd vermeld;
  • als de werkelijke werfomstandigheden afwijken van deze vermeld in de prijsaanvraag van de klant, de offerte van de firma, het contract, enz… (o.a. de opgegeven netto spantafstand moet correct zijn).
  • voor wachttijden, vertragingen en onderbrekingen tijdens de uitvoering van de werken die niet aan de firma te wijten zijn.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, is uitvoering van volgende werken NIET voorzien en zijn deze werken dus NIET in de prijs inbegrepen:

  • afkleven van de korte en/of lange naden van flensdekens;
  • aansluiting van de alu-folie van flensdeken aan andere bouwdelen;
  • afkleven van de overlappingen van dampschermen;
  • afkleven en/of afkitten aansluitingen dampscherm aan andere bouwdelen;
  • afkleven van de bevestigingen van het dampscherm;
  • afkleven van de aansluiting van het dampscherm of alu-folie aan het kader van het dakvlakraam.

2.5. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de klant.

Art. 3.  Onderaanneming

De firma kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers.

Art. 4.  (Toegang tot) de werf

4.1. De klant staat er voor in dat de werf vlot toegankelijk is voor de bouwmaterialen en voor alle personeel en materieel (vrachtwagens, liften, etc.) van de firma en/of haar onderaannemers.  De klant zal alle maatregelen nemen om uitvoering van de werken door de firma toe te laten zonder risico op beschadiging van op de werf aanwezige goederen of reeds uitgevoerde werken. De klant ontslaat de firma van alle aansprakelijkheid en zal de firma tevens vrijwaren voor alle vorderingen van derden voor schade die bij de uitvoering van de werken zou veroorzaakt worden.

4.2. De klant is steeds bewaker van de werf. De klant draagt alle risico voor beschadiging of verlies van bouwmaterialen, geleverde goederen en uitgevoerde werken, alsook het materieel van de firma en haar onderaannemers. Herstel, vervanging of wederopbouw wordt uitgevoerd in regie.

Art. 5.  Meerwerken – Bewijs van de overeenkomst

5.1. Meerwerk wordt steeds in regie uitgevoerd.

5.2. De uitvoering van een werk of meerwerk zonder onverwijld protest van de klant geldt als bewijs van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van dat werk in regie.

5.3. Bij werken in regie worden ook alle verplaatsingen aangerekend. 

Art. 6.  Leverings-, uitvoerings- en andere termijnen

Alle termijnen zijn benaderend. Bij overschrijding van een bindende termijn zal de klant geen schadevergoeding kunnen vorderen van de firma, doch de overeenkomst kunnen verbreken zonder tot schadeloosstelling van de firma gehouden te zijn.

Art. 7.  Uitvoeringswijze

7.1. Dampschermen worden in continue vorm geplaatst. Indien dit niet mogelijk blijkt of een andere uitvoeringswijze gevraagd wordt, zal de firma niet aansprakelijk zijn voor de nadelen of schade als gevolg daarvan en dient de klant zelf in te staan voor lucht- en (eventuele) dampdichtheid. Plaatsing op niet-continue wijze zonder onverwijld schriftelijk protest van de klant zal geacht worden op uitdrukkelijke vraag van de klant zo uitgevoerd te zijn.

7.2. Om een intact dampscherm te kunnen bekomen en te behouden, moeten leidingen in een leidingenspouw gelegd zijn. De klant staat daarvoor in. Als niet alle leidingen in een spouw zijn weggewerkt, zal de firma niet aansprakelijk zijn voor schade of nadelen als gevolg daarvan.

7.3. De firma isoleert standaard zo dicht mogelijk tegen de verwarmde ruimte.

7.4. Latwerk ter voorbereiding van pleisterwerken wordt standaard uitgevoerd met gedrenkte latten dikte 22 mm en breedte 45 mm. Indien dikkere of andere latten dienen geplaatst te worden, dient de klant dit uitdrukkelijk te bestellen. De klant dient o.m. voordien na te gaan of de lengte van de bevestiging van de pleisterdrager niet langer is dan de dikte van de pleisterdrager, vermeerderd met het standaard voorziene latwerk en een veilige marge. Als de bevestiging langer is, kan het dampscherm doorprikt worden. In dit geval kan de firma niet aansprakelijk zijn voor de nadelen of schade als gevolg daarvan.

7.5. Bij het plaatsen van een lucht-/dampscherm zijn geen specifieke luchtdichtheidsvereisten van de klant van toepassing, tenzij anders bedongen.

Art. 8.  Aanvaarding – Vrijwaring en aansprakelijkheid

8.1. De klant dient alle werken van de firma grondig te (laten) controleren onmiddellijk na beëindiging van de werken. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden werken onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 10 dagen na beëindiging van de werken en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk in gebruik worden genomen of andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs uitgevoerde werken worden aangebracht.

8.2. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, waaronder verstaan wordt alle gebreken die door een vakman en na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. De aanvaarding dekt ook de verborgen gebreken, die de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengen.

8.3. Bij schade waarvoor zowel de firma als derden en/of de klant (mede) aansprakelijk zijn, is de firma slechts aansprakelijk in de mate dat haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de firma wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de firma in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de firma hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

8.4. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de firma vervalt bovendien één jaar na beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij de artikelen 1792 en 2270 B.W. van toepassing zijn. In geval van aansprakelijkheid is de firma bovendien enkel gehouden te herstellen of te vervangen, naar keuze van de firma, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de klant verder verhaal heeft. Bovendien is elke aansprakelijkheid beperkt tot vijf maal de aannemingsprijs voor de betreffende werken. 

Art. 9.  Facturen en betalingen

9.1. De klant dient facturen van de firma onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere aanvaarding wordt de klant onweerlegbaar geacht een factuur van de firma aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Behoudens tegenbewijs wordt elke factuur geacht ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum.

9.2. Facturen van de firma zijn betaalbaar vóór vervaldag, zonder korting. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest aan 12 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR per factuur verschuldigd. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d.m., om welke reden ook (zoals voor contante betaling, als waarborg,  als deelname in een polis ABR, voor opkuis, voor elektriciteit, voor gebruik container, enz…), worden NIET toegestaan.

9.3. Bij betalingsachterstal heeft de firma het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant is de firma gerechtigd integrale vooruitbetaling te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.

9.4. Uitgifte van cheque of wissel heeft nooit schuldvernieuwing tot gevolg.

Art. 10. Eigendomsvoorbehoud en risico

Alle goederen en werken blijven eigendom van de firma tot de klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico zodra mogelijk op de klant overgaat (voor de bouwmaterialen en andere goederen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door de firma, en voor arbeid en werk zodra het is uitgevoerd).

Art. 11. Verbreking en ontbinding

Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan de firma een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30 % van de prijs voor de geannuleerde werken, onverminderd het recht van de firma op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade en onverminderd de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en gepresteerde werk.

Art 12. Overmacht en imprevisie

12.1. De firma zal bevrijd zijn van elke verbintenis waarvan de (verdere) uitvoering onmogelijk geworden of wezenlijk verzwaard is ingevolge een gebeurtenis die voor de firma overmacht uitmaakt of zich buiten de wil van de firma voordoet (ook indien die gebeurtenis niet onvoorzienbaar was), zoals natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, ziekte, epidemie, stroom- of telecomonderbreking, economische factoren (vertragingen in leveringen, wijziging van transporttarieven, tekort aan (bekwame) arbeidskrachten, tekort aan grondstoffen of brandstof, enz…), ongevallen (brand, explosie, machinebreuk, enz…), overheidsingrijpen (fiscale maatregelen, onteigening, import- of exportembargo’s, enz…).

12.2. Bovendien zal de firma niet gehouden zijn tot nakoming van enige verbintenis als, door een omstandigheid die zich voordoet na het ontstaan van de verbintenis en buiten de wil van de firma, het economisch evenwicht tussen de verbintenis van de firma en de wederprestatie van de klant voor die verbintenis verstoord wordt, ook indien die omstandigheid niet onvoorzienbaar was. Het economisch evenwicht zal onder meer geacht worden verstoord te zijn, als de kost voor de uitvoering van de verbintenis in hoofde van de firma met meer dan 15 % is gestegen of de firma bij uitvoering van haar verbintenis met verlies zou verkopen of werken.

Art. 13. Verjaring

Behalve als de artikelen 1792 en 2270 B.W. van toepassing zijn, verjaren alle vorderingen tegen de firma door verloop van twee jaar vanaf de beëindiging van de werken, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of de algemene of bijzondere voorwaarden van de firma. De tienjarige termijn bedoeld in de artikelen 1972 en 2270 B.W. loopt vanaf de voorlopige aanvaarding indien ook een definitieve aanvaarding voorzien is.

Art. 14. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met de firma worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van de zetel van de firma zijn bevoegd. 

Art. 15. Splitsbaarheid

Eventuele nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van een overeenkomst tussen de firma en de klant (waaronder de bepalingen van huidige voorwaarden) zal beperkt worden tot die omstandigheden waarin de betreffende bepaling(en) strijdig is (zijn) met de openbare orde of dwingend recht en tast de geldigheid van overeenkomst voor het overige niet aan. Een nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal van rechtswege vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling van de getroffen bepaling benadert.